audyt domu

Audyt energetyczny to proces szczegółowej analizy efektywności energetycznej obowiązkowy dla określonych podmiotów gospodarczych. Pozwala ustalić zakres prac, które wpłyną na ograniczenie zapotrzebowania obiektu na energię, oszacować koszty tych modernizacji i prognozować długofalowe zyski, jakie ma przynieść inwestycja. Wyniki audytu i uzyskane rekomendacje mogą być motywacją do wprowadzenia rozwiązań pozwalających lepiej gospodarować energią i zredukować koszty jej zużycia.

Świadectwo energetyczne a audyt energetyczny

Zarówno świadectwo energetyczne, jak i audyt energetyczny określają efektywność energetyczną nieruchomości. Opracowanie przez audytora świadectwa energetycznego jest możliwe zdalnie na podstawie dostarczonego projektu budynku. Audyt energetyczny wymaga z kolei przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie nieruchomości, dla której jest wykonywany. Audyt jest bardziej rozbudowany i zajmuje więcej czasu niż opracowanie świadectwa energetycznego. Dokumenty te różnią się też od siebie przeznaczeniem.

Jak wygląda audyt energetyczny?

Podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa ocenie poddaje się budynek lub zespoły budynków, a także transport. Szczegółowo sprawdzany jest stan techniczny obiektu – instalacje przemysłowe, urządzenia grzewcze i chłodnicze, instalacja grzewcza, elektryczna, system wentylacji, izolacja termiczna przegród zewnętrznych. Dokonuje się przeglądu nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Audyt energetyczny jest badaniem kilkuetapowym. Na początek zbiera się dane o obiekcie i działalności przedsiębiorstwa. Następnie przeprowadzana jest wizja lokalna i pomiary w terenie. Po nich przychodzi kolej na analizę wyniku energetycznego. Audyt kończy się sporządzeniem raportu, w którym zapisane są proponowane zmiany.

Kto musi wykonywać audyt energetyczny?

Podstawa prawna, na mocy której wprowadzone zostały audyty energetyczne, to ustawa dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych dotyczy dużych przedsiębiorstw, tj. zatrudniających co najmniej 250 osób lub takich, których roczny obrót jest wyższy niż 50 milionów euro, a całkowity roczny bilans 43 mln. euro. Wyłączone są z niego małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa. Audyt trzeba wykonywać co 4 lata. Pomiary powinien przeprowadzić niezależny podmiot zewnętrzny posiadający odpowiednie uprawnienia i wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Można je zlecić również wewnętrznemu audytorowi z uprawnieniami, o ile firma ma taką osobę w strukturach i osoba ta nie jest bezpośrednio zaangażowana w działalność, która jest przedmiotem audytu. Za brak ważnego audytu energetycznego Urząd Regulacji Energetyki może nałożyć na przedsiębiorstwo karę w wysokości do 5% przychodu uzyskanego w poprzednim roku.

Audyt energetyczny – jakie korzyści może przynieść?

Choć audyt energetyczny przedsiębiorstwa to działanie dosyć czasochłonne i kosztowne, nie należy traktować go wyłącznie w kategoriach przykrego obowiązku. Za wydane pieniądze otrzymuje się wartościowe zestawienie wydatków i zysków związanych z modernizacją wraz z przewidywanym czasem zwrotu poniesionych kosztów. Jeśli audyt wykaże, że przedsiębiorstwo jest na wielu płaszczyznach nieefektywne energetycznie, można sporo zyskać finansowo, realizując zalecane przedsięwzięcia. W dłuższej perspektywie oszczędności mogą znacznie przewyższać koszty usługi audytu energetycznego i wdrożenia ulepszeń.

Komu jeszcze potrzebny jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest wymagany dla domów mieszkalnych, kiedy staramy się o dofinansowanie z niektórych programów na termomodernizację. Wymóg ten uzależniony jest jednak od konkretnego programu. W części przypadków, aby ubiegać się o przyznanie środków finansowych, wystarczy posiadać świadectwo energetyczne. Gdy jednak konieczne jest wykonanie audytu, właściciel nieruchomości może liczyć na pełną refundację usługi.