Kierownik budowy

Kierownik budowy jest zobowiązany do realizacji projektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z Prawem Budowlanym kierownik budowy ma obowiązek zapewnienia zgodności budynku z projektem, pozwoleniem na budowę oraz wymaganiami określonymi w polskim prawie. Kierownicy budowy dbają o prawidłowy przebieg procesu budowlanego.

Jako kierownik budowy koordynuję kompleksowo cały proces realizacji inwestycji. Nadzoruje prace w oparciu o założone budżety i harmonogramy, weryfikuję zastosowane materiały oraz wykonane prace pod względem technologicznym i jakościowym. Zajmuję się odbiorem końcowym i kontroluję usuwanie ewentualnych wad. Będę na bieżąco monitorować sytuację na budowie, prowadzić dzienniki budowy i udzielać inwestorom wszelkich istotnych informacji. Przygotowuję odbiór częściowy i końcowy umowy. Pomagam w załatwieniu formalności i dobieram najlepsze rozwiązania techniczne, logistyczne i ekonomiczne.

Kierownik budowy

Inspektor nadzoru

Nadzór

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem technicznym inwestora na budowie. Inspektor nadzoru sprawuje dodatkową kontrolę nad budową oraz kierownikiem budowy. Dba o prawidłowy przebieg procesu budowlanego. Inspektorzy nadzoru służą doradztwem technicznym, weryfikują i koordynują zapisy kontraktów budowlanych, odbierają roboty. Inspektorzy nadzoru sprawują również nadzór nad projektami remontowymi i modernizacyjnymi, rozstrzygają spory oraz wydają opinie techniczne.

Nadzór