miasto

1 sierpnia 2024 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające warunki techniczne, jakie muszą spełniać budynki oraz ich usytuowanie. Rozporządzenie miało obowiązywać już od kwietnia, ale termin ten został przesunięty o 4 miesiące. Nowelizacja przepisów z 2002 r. jest odpowiedzią na tzw. patodeweloperkę, czyli działania deweloperów, którzy dążąc do maksymalizacji zysków, bagatelizują potrzeby i komfort życia mieszkańców. Jakie najważniejsze zmiany czekają deweloperów oraz nabywców mieszkań?

Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego

Częstą praktyką jest wydzielanie lokali mieszkalnych o bardzo małym metrażu – tzw. mikrokawalerek – i sprzedawanie ich bądź wynajmowanie jako lokale użytkowe. Dotychczas inwestorzy mogli w ten sposób łatwo obejść prawo, bo nie istniał przepis o minimalnej powierzchni takiego lokalu. Rozporządzenie z 27 października 2023 r. określa minimalną powierzchnię nowo powstających lokali użytkowych, która wynosi 25 m2. Wymóg minimalnej powierzchni nie dotyczy lokali użytkowych położonych na parterze, pierwszej lub drugiej kondygnacji, pod warunkiem, że wejście znajduje się z zewnątrz budynku. Regulacje nie obejmują też lokali użytkowych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych.

Zwiększona odległość między budynkami

Budynki wielorodzinne często wznoszone są bardzo blisko siebie, a deweloperzy najchętniej  wykorzystywaliby każdy kawałek terenu. Mieszkańcy zaglądają sobie przez to wprost do okien i mają ograniczony dostęp do naturalnego światła. Zgodnie z nowymi przepisami minimalna dopuszczalna odległość bloku od granicy sąsiedniej działki, która wynosiła 4 m, zostaje zwiększona do 5 m. Dystans ten dotyczy budynków wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych oraz wyższych. Odległość budynków mieszkalnych od obiektów przemysłowych i magazynowych o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m2 ze względu na emitowany hałas nie może być mniejsza niż 30 m.

Konieczność wydzielania pomieszczeń na rowery i wózki

Nowelizacja wprowadza obowiązek planowania w budynkach wielorodzinnych pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów i wózków. Ich powierzchnia musi wynosić minimum 15 m2. Wydzielenie takiego miejsca w bloku ma zapobiec pozostawianiu przez mieszkańców rzeczy na korytarzach i klatkach schodowych, gdzie tarasują drogę ewakuacyjną, stanowiąc zagrożenie w razie pożaru.

pomieszczenie na rowery

Limit miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Brak wymagań dotyczących minimalnej odległości stanowisk parkingowych dla osób  niepełnosprawnych od budynków sprawia, że deweloperzy chętniej tworzą takie miejsca niż standardowe. Następnie sprzedają je klientom, którzy orzeczenia niepełnosprawności nie posiadają. Przy wielu budynkach ilość tych miejsc, które znajdują się zaraz przed oknami mieszkań, jest nadmierna i znacznie przewyższa potrzeby. Nowe rozporządzenie ogranicza liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do 6% ogólnej liczby miejsc parkingowych dla całej inwestycji. Podobnie jak dotychczas miejsca będą musiały być oznakowane.

Zwalczanie „betonozy”

Nowelizując przepisy, dostrzeżono problem, jakim jest nadmiar betonu w miastach, i postanowiono zadbać o większą ilość zieleni. Rozporządzenie z 27 października 2023 r. wprowadza nową definicję „publicznie dostępnego placu” i określa warunki, jakie ma spełniać taka przestrzeń. Przynajmniej 20% publicznie dostępnego placu o powierzchni powyżej 1000 m2 musi stanowić teren biologicznie czynny, czyli z naturalną trawą, drzewami i krzewami.

Większe, atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze place zabaw

Problemem części dostępnych placów zabaw są ich bardzo niewielkie rozmiary, oferowanie jednorodnej rozrywki czy brak zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. W niektórych lokalizacjach z kolei w ogóle brakuje takich obiektów. Nowe regulacje przewidują obowiązek budowy placu zabaw dla każdego budynku, w którym jest powyżej 20 mieszkań. Określono również minimalną powierzchnię placu zabaw, jaka musi przypadać na jedno mieszkanie i uzależniono ją od liczby mieszkań w budynku lub zespole budynków. Choć większość placów zabaw posiada ogrodzenia, to formalnie dotychczas nie istniał taki wymóg. Nowe regulacje wprowadzają obowiązek ogradzania placów i zachowania odpowiedniej odległości od ulic, dróg, ciągów pieszo-jezdnych. Dostępne atrakcje mają być zróżnicowane i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.