efektywność energetyczna

Zarówno przepisy unijne, jak i polskie mają na celu ograniczanie strat energii i negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne. Przejawem tego jest kolejna nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej, która została podpisana w październiku 2022 r. i weszła w życie 28 kwietnia 2023 r. Efektywność energetyczna określa, ile energii jest potrzebne do zaspokojenia potrzeb użytkowych budynku.

Jak często przeprowadza się ocenę efektywności energetycznej urządzeń?

Efektywność energetyczna urządzenia to stosunek ilości zużytej energii do rezultatu, czyli uzyskanej ilości ciepła lub chłodu. Ocena efektywności energetycznej dotyczy urządzeń grzewczych i chłodniczych i powinna być przeprowadzana regularnie co kilka lat. Jej częstotliwość zależy od rodzaju i mocy danego urządzenia i została określona w Ustawie o efektywności energetycznej. Przykładowo, dla urządzeń chłodniczych, których nominalna moc chłodnicza jest większa niż 12 kW, okres ten wynosi 5 lat. Z kolei dla kotłów opalanych ciekłym lub stałym paliwem, których nominalna moc cieplna jest większa niż 100 kW, są to 2 lata. Obowiązek zlecania kontroli spoczywa na właścicielu domu lub na zarządcy nieruchomości, a za uchylanie się od niego grozi grzywna.

Po co ocenia się efektywność energetyczną urządzeń?

Ocenę efektywności energetycznej urządzeń może przeprowadzać osoba ze specjalnymi uprawnieniami. Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń, ich sprawności i dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. Ma na celu ustalenie, które urządzenia są najbardziej energochłonne i najbardziej podnoszą wysokość rachunków. Pozwala zdiagnozować nieszczelne miejsca w przewodach, przez które zachodzą straty ciepłego lub chłodnego powietrza. Pomiary fizyczne przeprowadzane są w oparciu o zaawansowane metody, jak termowizja. 

Kontrole są narzucone przez prawo, ale pomagają też generować oszczędności. Otrzymane zalecenia mogą wpłynąć na decyzję o wymianie urządzeń na nowe i bardziej energooszczędne. Przeglądy przyczyniają się więc do ograniczania w budynkach obecności urządzeń przestarzałych, nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska.

Kiedy kontrola urządzeń nie jest obowiązkowa?

Okresowym kontrolom nie muszą być poddawane urządzenia o mocy grzewczej wynoszącej do 20 kW i urządzenia o mocy chłodniczej poniżej 12 kW. Zwolnione z obowiązku kontroli są ponadto budynki wyposażone w systemy automatyki i sterowania, które nieprzerwanie monitorują, rejestrują pracę urządzeń i wysyłają informacje o obniżeniu się ich sprawności.