dom

Gdy budowa domu dobiegnie końca, nie można zgodnie z prawem ot tak w nim zamieszkać. Zanim się wprowadzisz, musi zostać dokonana procedura odbioru. Najczęściej sprowadza się ona do złożenia właściwemu organowi budowlanemu zgłoszenia o zakończeniu budowy, do którego trzeba załączyć trochę dokumentów. Jeśli chcesz szybko otrzymać „zielone światło” na zamieszkanie w domu, zadbaj, aby dokumenty były kompletne.

Zgłoszenie zakończenia budowy a pozwolenie na użytkowanie domu

Rozpoczęcie eksploatacji domów wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej wymaga wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. W przypadku procedury odbioru domu jednorodzinnego wystarczy zgłoszenie zakończenia budowy. Rozpatrywane jest ono tylko na podstawie załączonych dokumentów, bez kontroli z nadzoru budowlanego. Nadzór ma 14 dni od złożenia wniosku na ewentualny sprzeciw. Jeśli w tym terminie nie zareaguje, przyjmuje się, że wydał tzw. milczącą zgodę i można w budynku zamieszkać.
 

Pozwolenie na użytkowanie dla domu jednorodzinnego jest konieczne wtedy, gdy ma miejsce odbiór częściowy, czyli nieruchomość będzie użytkowana, gdy nie zostały jeszcze zakończone wszystkie prace budowlane. Ponadto trzeba je uzyskać, jeśli nadzór budowlany nałoży na inwestora taki obowiązek. Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie jest również obowiązkowe w celu legalizacji samowoli budowlanej – jeśli dom powstał bez pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy. Wydanie pozwolenia wymaga przeprowadzenia kontroli na terenie budynku. Zgodnie z przepisami kontrola powinna odbyć się w terminie 21 dni od skierowania przez inwestora wniosku o pozwolenie.

Zgłoszenie zakończenia budowy domu – jakie dokumenty są wymagane?

  • oryginał dziennika budowy
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym bądź warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę i obowiązującymi przepisami prawa
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do porządku
  • kopię rysunków, które wchodzą w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami – tylko jeśli wystąpiły nieistotne odstępstwa
  • protokoły z kontroli przyłączy i instalacji – instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, przewodów kominowych
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu przyległych terenów – w przypadku gdy użytkowanie obiektu jest uzależnione od właściwego ich zagospodarowania
  • dokumentację geodezyjną
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej

Gdzie i jak złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Zakończenie budowy należy zgłosić w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego lub inspektoracie wojewódzkim – w przypadku gdy zgłoszenie budowy było składane w urzędzie wojewódzkim. Formalności można załatwić elektronicznie za pośrednictwem rządowej strony, osobiście odwiedzając właściwy urząd albo korespondencyjnie.