PRZEGLĄDY BUDOWLANE BUDYNKÓW

Przeglądy okresowe – roczne, pięcioletnie – kompleksowa obsługa

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowych przeglądów okresowych budynków. Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie rocznych, półrocznych oraz pięcioletnich przeglądów różnorodnych obiektów budowlanych. Pracujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, korzystając z najnowocześniejszego sprzętu, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.

Zgodnie z prawem, każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do regularnych przeglądów stanu technicznego swoich nieruchomości. Nasze usługi obejmują:

  • Kontrolę instalacji gazowych, elektrycznych i przewodów kominowych.
  • Sprawdzenie elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i czynniki niszczące.
  • Kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
  • Ocenę stanu technicznego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.
  • Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w tym sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Profesjonalny przegląd budowlany pozwala na wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz szybkie usunięcie usterek, co przekłada się na bezpieczne i efektywne użytkowanie obiektu. Nasza firma zatrudnia doświadczonych i cenionych specjalistów, którym warto zaufać.

Usługi przeglądów budowlanych świadczymy na terenie Łodzi i Pabianic

Przegląd roczny

Przegląd Budowlany Roczny

Polegający na sprawdzeniu poniższych elementów budynku: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

przegląd pięcioletni

Przegląd Budowlany Pięcioletni

Cały zakres przeglądu rocznego obejmuje dodatkowo: ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, sprawdzenie estetyki budynku oraz jego otoczenia, kontrolę instalacji elektrycznej i odgromowej, w tym sprawność połączeń, osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przed porażeniami, a także pomiar oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz urządzeń.

przegląd półroczny

Przegląd Budowlany Półroczny

Przegląd półroczny jest wymagany dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². Przeglądy półroczne należy wykonywać w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku. Ich zakres jest zgodny z zakresem przeglądów rocznych oraz pięcioletnich.

Przeglądy techniczne budynków w Łodzi i Pabianicach

Każdy oddany do użytku obiekt budowlany, niezależnie od przeznaczenia (mieszkalny, biurowy, usługowo-handlowy, użyteczności publicznej, hotelowy, sportowy, przemysłowy itd.), wymaga regularnych przeglądów technicznych w trakcie jego eksploatacji. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (art. 62 ust.1), konieczne jest przeprowadzanie tych przeglądów, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowników oraz spełnić wymogi prawne. Odpowiedzialność za przeprowadzanie okresowych kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.

Oferujemy kompleksowe przeglądy techniczne na terenie całego kraju. Nasze usługi są wykonywane rzetelnie i precyzyjnie, przez zespół doświadczonych specjalistów, co potwierdzają liczne referencje od naszych zadowolonych klientów.

Nasze raporty z przeglądów zawierają szczegółową dokumentację fotograficzną oraz dokładne opisy uszkodzeń i propozycje ich naprawy. Pozwala to na dokładne poznanie stanu technicznego budynku, szybką reakcję na ewentualne problemy oraz eliminację zaniedbań.

drapacz chmur

Koszt przeglądu technicznego budynku

Koszty przeglądów budowlanych różnią się w zależności od ich częstotliwości i zakresu. Przeglądy roczne są najczęściej spotykane i zazwyczaj obejmują kontrolę stanu technicznego budynku, instalacji oraz ewentualnych napraw. Koszt takiego przeglądu może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od wielkości i skomplikowania obiektu.

Przeglądy półroczne są rzadziej wymagane, ale mogą być niezbędne w przypadku obiektów o szczególnym przeznaczeniu lub wysokim ryzyku użytkowania. Koszt tych przeglądów jest zazwyczaj niższy niż rocznych, jednak ze względu na częstotliwość mogą one generować znaczące koszty w skali roku.

Najdroższe są przeglądy pięcioletnie, które są najbardziej kompleksowe i obejmują szczegółową ocenę stanu technicznego budynku, w tym sprawdzenie konstrukcji, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjnych. Koszty takich przeglądów mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych, zwłaszcza w przypadku dużych i skomplikowanych obiektów.

Regularne przeglądy budowlane są jednak niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budynku oraz przedłużyć jego żywotność, co w dłuższej perspektywie pozwala na uniknięcie kosztownych napraw i modernizacji.

Przeglądy kominiarski, elektryczny i gazowy

W ramach przeglądu budowlanego oferujemy również przegląd kominiarski, który jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania instalacji kominowych. Każdy wykonany przegląd kominiarski będzie potwierdzony odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dzięki temu mają Państwo pewność, że wszystkie formalności są dopełnione, a budynek spełnia wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przeglądy elektryczne i gazowe są wykonywane przez wykwalifikowanych inspektorów z odpowiednimi uprawnieniami.

Przeglądy techniczne budynków

Zasady przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych budynków są określone w Prawie Budowlanym. Właściciel lub zarządca musi dbać nie tylko o stan techniczny budynku, ale także o jego estetykę. Każda przeprowadzona kontrola techniczna powinna być udokumentowana protokołem.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego spoczywa na każdym właścicielu i zarządcy budynku, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych czy letniskowych. Książka powinna być założona w dniu oddania budynku do użytku i systematycznie uzupełniana przez cały okres jego eksploatacji. W budynkach, gdzie prowadzenie książki nie jest obowiązkowe, wszelkie protokoły z przeglądów i kontroli powinny być przechowywane razem z dokumentacją budynku, co dotyczy głównie właścicieli domów jednorodzinnych.

Warto pamiętać, że nadzór budowlany może nałożyć karę grzywny na właściciela lub zarządcę, jeśli nie wykonuje on okresowych przeglądów i kontroli budynków oraz obiektów budowlanych.