budowa

Dziennik budowy to dokument urzędowy, w którym opisany jest przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń mających miejsce w trakcie procesu budowlanego. Obowiązek jego prowadzenia nakłada art. 45 ust. 1 Ustawy – Prawo budowlane. Dotyczy on inwestycji, dla których konieczne jest powołanie kierownika budowy, czyli obiektów wymagających pozwolenia na budowę oraz niektórych budów realizowanych na zgłoszenie. Wyjaśniamy, jak poprawnie uzupełniać ten dokument i kto może mieć do niego dostęp.

Jak skonstruowany jest dziennik budowy?

Dziennik budowy ma formę książki w formacie A4, składającej się z podwójnych stron – oryginałów i kopii. Na stronie tytułowej znajdują się: numer dokumentu, data wydania, nazwa i adres inwestycji, imię i nazwisko lub nazwa inwestora, data i numer pozwolenia na budowę oraz pieczęć organu wydającego pozwolenie na budowę. Kolejne strony zawierają informacje o osobach pełniących samodzielne funkcje techniczne. Dalsze strony przeznaczone są na wpisy dotyczące przebiegu robót i zdarzeń, które miały miejsce w trakcie ich prowadzenia. Dokument jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem.

Rejestracja dziennika budowy

Aby dziennik budowy był ważny, musi zostać zarejestrowany i opieczętowany przez odpowiedni organ. Obowiązek rejestracji dziennika spoczywa na inwestorze, który składa wniosek w starostwie powiatowym. Może to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika. Wzory wniosków o rejestrację są dostępne w internecie. Choć prowadzenie dziennika jest obowiązkowe, inwestor musi go nabyć we własnym zakresie – druk można kupić w sklepie papierniczym, księgarni lub punkcie sprzedaży w urzędzie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę i zakupiony dziennik. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, potrzebne będzie także pełnomocnictwo i potwierdzenie opłaty skarbowej. Dziennik jest wydawany w terminie 3 dni od złożenia wniosku, pod warunkiem że decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna lub zostało nabyte prawo do prowadzenia prac na podstawie zgłoszenia. Otrzymanie dziennika nie oznacza jednak, że budowę można od razu rozpocząć. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych należy zgłosić organowi nadzoru budowlanego przynajmniej dzień wcześniej.

Czego dotyczą wpisy w dzienniku i kto je zamieszcza?

Odpowiedzialność za bieżące uzupełnianie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Stronę tytułową dziennika wypełnia inwestor. Następna strona przeznaczona jest dla kierownika budowy, który składa na niej oświadczenie o odpowiedzialności za realizowane prace. Często jest to również miejsce na wpis geodety wytyczającego fundamenty. Kolejne strony zawierają wpisy dotyczące realizowanych prac (ich rodzaju, terminów, użytych materiałów), przerw w realizacji, przeprowadzanych kontroli, zmian na stanowiskach, wstrzymania prac. Wpisów w dzienniku dokonują nie tylko kierownik budowy, ale także projektant, inspektor nadzoru, inwestor, kierownik robót budowlanych, geodeta, osoby reprezentujące organy nadzoru budowlanego i pracownicy kontrolni. Ostatni wpis zamykający dziennik jest dokonywany przez kierownika budowy.

Jak powinny wyglądać wpisy w dzienniku budowy?

Informacje zawarte w dzienniku budowy muszą być czytelne i zamieszczane chronologicznie. Wpisy powinny być konkretne, zwięzłe i opatrzone danymi osób, które ich dokonały wraz ze wskazaniem pełnionych przez te osoby funkcji. Ponadto mają mieć charakter trwały, czyli być  wykonywane długopisem.

Jak wprowadzać poprawki w dzienniku budowy?

Sposób nanoszenia poprawek w dzienniku dokładnie został określony w rozporządzeniu. Jeśli wystąpi konieczność ich wprowadzenia, błędną treść należy skreślić oraz umieścić właściwy zapis wraz z uzasadnieniem dokonanej zmiany. Skreślony tekst powinien jednocześnie nadawać się do odczytania. Korekty, podobnie jak wszystkie pierwsze zapisy, należy wprowadzać tylko na ponumerowanych stronach. Niedopuszczalne jest dokonywanie notatek na odwrocie oraz wyrywanie kartek z błędnymi informacjami.

Zmiana kierownika budowy – co z dziennikiem?

Nieraz podczas prowadzenia prac budowlanych z woli inwestora lub przyczyn losowych może nastąpić zmiana kierownika budowy. Taką sytuację należy zgłosić organowi nadzoru budowlanego oraz udokumentować stosownym wpisem w dzienniku. W dokumencie powinny znaleźć się podpisy osoby przekazującej i przyjmującej stanowisko, data przekazania obowiązków, informacja odnośnie stanu zaawansowania prac i zabezpieczenia budowy.

Co zrobić z dziennikiem po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy dziennik w oryginalnej wersji musi zostać załączony do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia inwestycji. Strony, które są kopiami, należy wyrwać i zachować. Stanowią one element dokumentacji powykonawczej, którą właściciel budynku zobowiązany jest przechowywać przez cały okres jego użytkowania.