energetyczny_dom

Świadectwo energetyczne to dość obszerny, bo składający się z kilku stron dokument. Zawiera dane pozwalające na identyfikację budynku, dane techniczne i charakterystykę energetyczną nieruchomości. Ponadto należy w nim również wpisać zalecenia odnośnie zakresu i rodzaju prac, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej.

Zalecenia w świadectwie energetycznym – czego dotyczą?

Zalecenia muszą dotyczyć konkretnych obszarów, które wymagają modernizacji. Mogą to być np. wymiana starej stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych czy wymiana źródła ciepła. Zalecenia powinny być adekwatne do potrzeb i uwzględniać obecne w konkretnym budynku warunki do ich wprowadzenia. Jeśli budynek spełnia obowiązujące warunki techniczne, można zrezygnować z zaleceń dotyczących modernizacji. Rekomendacje dotyczące poprawy wyniku świadectwa charakterystyki energetycznej mają charakter ogólny i zwykle ograniczają się do kilku słów. Audytor sporządzający świadectwo nie prognozuje kosztów przedsięwzięcia i jego opłacalności. W celu poznania szczegółowych danych na temat wydatków i opłacalności ekonomicznej można przeprowadzić audyt energetyczny. Informacja o takiej możliwości powinna zostać zawarta w świadectwie.

Co jest uwzględniane przy zaleceniach?

Wyznaczając zalecenia, trzeba mieć na uwadze kilka aspektów. Nie każda modernizacja może być wprowadzona w danym budynku. Ograniczeniem mogą być miejscowe plany, które zakazują lub ograniczają wprowadzanie określonych zmian na terenie położenia nieruchomości, np. montażu kotłów na paliwa stałe. Wprowadzenie rekomendowanych zaleceń nie może ponadto powodować ograniczeń w użytkowaniu budynku. Nie należy również proponować takich zmian, których wprowadzenie jest niemożliwe z przyczyn fizycznych.

Ograniczenia dotyczą również budynków zabytkowych oraz znajdujących się na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków. W ich przypadku niemożliwa jest termomodernizacja ścian zewnętrznych czy instalacja paneli fotowoltaicznych.

Czasami natomiast w budynku da się wdrożyć zmiany, które dotychczas nie były możliwe, np. na teren, na którym jest położony, została doprowadzona sieć gazowa bądź sieć centralnego ogrzewania.

Co zrobić po poprawie wyniku świadectwa energetycznego?

Zgodnie z przepisami, gdy w nieruchomości zostaną wprowadzone zmiany wpływające na charakterystykę energetyczną, wydane świadectwo traci ważność. Realizacja rekomendowanych prac wiąże się więc z obowiązkiem sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej. W perspektywie kilku lat oszczędności mogą jednak istotnie przewyższać koszt świadectwa energetycznego. Warto ponadto pamiętać, że obowiązek ten dotyczy tylko sytuacji, które wymagają posiadania certyfikatu.