świadectwo energetyczne

Sposób opracowywania świadectwa energetycznego jest dla większości osób korzystających z usług audytorów niezrozumiały. Dopuszczalne metody sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 roku. Audytor przy obliczaniu wskaźników stosuje jedną z dwóch wskazanych w nim metod: zużyciową lub obliczeniową.

Na jakiej podstawie wybiera się metodę sporządzania świadectwa?

Osoba przygotowująca świadectwo nie może jednak całkowicie losowo wybrać metody, którą się posłuży. Musi najpierw zebrać od właściciela informacje na temat specyfikacji nieruchomości. W tym celu przekazuje do uzupełnienia formularz. Znajdziemy w nim m. in. pytania o powierzchnię użytkową nieruchomości, technologię budynku, rodzaj źródła ciepła, źródło ciepłej wody użytkowej czy obecność klimatyzacji.

Metoda zużyciowa sporządzania świadectw energetycznych

Metoda zużyciowa pokazuje faktyczne zużycie energii w nieruchomości. Na wyniki obliczeń ma wpływ indywidualny dla mieszkańców sposób eksploatacji energii. Może on wynikać ze stylu życia czy gospodarowania środkami finansowymi (oszczędności energii). Wysokości wskaźników uzależnione są również od obecności mieszkańców w domu. Dłuższa nieobecność będzie miała odzwierciedlenie w otrzymanych wartościach. Stąd porównywanie dwóch budynków, w których zastosowano metodę zużyciową, wydaje się niemiarodajne. Metoda ta dobrze odzwierciedla rzeczywistą energochłonność, ale nie standardowe parametry konstrukcji. Prognozy odnośnie zużycia energii, a zatem i ponoszonych kosztów, mogą wprowadzić w błąd potencjalnego nabywcę lub najemcę lokalu. Wyniki mylące mogą też być dla audytora, które nie dostrzeże potrzeby termomodernizacji i nie uwzględni jej w zaleceniach, gdy rzeczywiście będzie potrzebna. Metoda zużyciowa ma również ograniczenia, jeśli chodzi o jej zastosowanie. Można ją wykorzystać tylko w budynkach, które spełniają określone kryteria:

  • system ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej jest zasilany z sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  • nie posiadają instalacji chłodzenia,
  • gaz ziemny stosowany jest wyłącznie do ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowej, a zużyciem, a do pomiaru zużycia posiada odrębny gazomierz,
  • rozliczenie odbywa się na podstawie wartości wskazywanych przez mierniki (wodomierz, ciepłomierz, gazomierz),
  • istnieje możliwość określenia w budynku powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza,
  • właściciel posiada dokumenty z ostatnich 3 lat potwierdzające zużycie ciepła lub gazu ziemnego i w okresie tym nie były wykonywane żadne prace mające wpływ na charakterystykę energetyczną,

Mimo dość licznych wad, sporządzanie obliczeń do świadectwa metodą zużyciową jest w praktyce prostsze i wymaga mniej czasu.

Metoda obliczeniowa sporządzania świadectw energetycznych

Jeśli dom lub mieszkanie nie spełnia jakiegoś z warunków wymienionych przy metodzie zużyciowej, audytorowi energetycznemu pozostaje zastosowanie metody obliczeniowej. Metoda ta bazuje na standardowych parametrach konstrukcji i standardowym sposobie użytkowania budynku, dlatego można ją określić jako bardziej obiektywną. Uwzględnia również czynniki środowiska naturalnego, opierając się na danych klimatycznych pobieranych z najbliższej stacji meteorologicznej. Ze względu na to, że jest bardziej miarodajna i może być praktykowana we wszystkich budynkach, stosuje się ją znacznie częściej niż metodę zużyciową.