elewacja

Prace termoizolacyjne wykonuje się na długie lata. Chociaż można znaleźć sporo fachowców godnych zaufania i profesjonalnie podchodzących do pracy, to zawsze bezpieczniej mieć ekipę budowlaną na oku. Z kontrolą nie ma co wstrzymywać się do zakończenia całości robót. Wskazane jest przeprowadzanie częściowych odbiorów robót wraz z ich postępem, ponieważ zakrycie jednej warstwy kolejną uniemożliwi sprawdzenie prawidłowości jej wykonania. Profesjonalne wykonanie zagwarantuje trwałość i skuteczność ocieplenia. Wyjaśnijmy, co i kiedy inwestor powinien poddać weryfikacji.

Ocena i przygotowanie podłoża przez ocieplaniem

Analizę stanu podłoża przeprowadza się przed rozpoczęciem prac dociepleniowych. Należy ona do obowiązków ekipy budowlanej. Wykonawcy muszą zdecydować, czy podłoże nadaje się do położenia termoizolacji, czy trzeba je odpowiednio przygotować. Podłoże chłonne, zabrudzone lub posiadające odchylenia przekraczające dopuszczalne normy (tj. -4 mm i +2 mm) wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności. Resztki farby, tłuszcz, pył muszą zostać usunięte z powierzchni, chłonne mury należy zagruntować preparatem, a nierówności zniwelować, nakładając zaprawę. Przeprowadza się również test przyczepności podłoża z użyciem styropianu.

Warstwa ociepleniowa – odbiór

Odbierając warstwę ociepleniową, sprawdźmy, czy została zachowana odpowiednia dla danego materiału grubość termoizolacji. Należy skoncentrować się także na sposobie nanoszenia kleju na materiał. Powinien on pokrywać przynajmniej 40% powierzchni, być zaaplikowany w kilku miejscach na środku i tworzyć ramkę na obwodzie. Jeśli ściany są ocieplane płytami wełnianymi, a nierówności nie przekraczają 3 mm, klej może być nakładany również tzw. metodą grzebieniową, czyli na całą powierzchnię materiału. Płyty muszą przylegać do siebie, ewentualne szczeliny należy wypełnić pianką pioluretanową, aby uniknąć ucieczki ciepła na zewnątrz. Sprawdzić trzeba również, czy płyty stykają się z termoizolacją fundamentów i dachu, ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi. Położone płyty muszą być całe, pozbawione ubytków – wadliwe podobnie jak szczeliny będą pełnić rolę mostków termicznych. Ocieplanie z wełny, ze względu na wagę i  strukturę, mocuje się do murów kołkami osadzanymi w narożach płyt oraz pośrodku. W przypadku styropianu stosowanie kołków jest konieczne tylko przy wyższych budynkach (powyżej 12 m) i grubszej warstwie płyt styropianowych – więcej niż 15 cm. Jednak dobra praktyka budowlana zaleca kołkowanie styropianu w ilości 4 szt/m2.

Warstwa zbrojona – odbiór

Na warstwę termoizolacyjną nakładana jest warstwa zbrojona, która stanowi jej wzmocnienie mechaniczne. Jest to warstwa zaprawy klejowej, w której zatapia się siatkę zbrojoną z włókna szklanego. Grubość warstwy zbrojonej wynosi zaledwie 3 do 5 mm. Podłoże pod nią musi być oszlifowane papierem ściernym i oczyszczone z zabrudzeń. Siatka powinna zostać zakryta zaprawą tak, aby żaden jej fragment nie został widoczny. Należy wywinąć siatkę na prostopadłą ścianę, a w narożnikach zastosować listwy aluminiowe. Rola warstwy zbrojonej jest bardzo istotna dla trwałości termoizolacji, dlatego warto i na tym etapie patrzeć fachowcom na ręce. Zdarza się, że nieuczciwe ekipy budowlane pomijają warstwę zbrojoną, aby zmniejszyć sobie ilość pracy i szybciej zakończyć zlecenie. Innymi grzechami fachowców jest zastępowanie siatki z włókna szklanego wykonaną ze sztucznego tworzywa, która nie gwarantuje wystarczającej przyczepności, czy niestaranne zasłonięcie siatki zaprawą. Należy kontrolować także poprawność wykonywania zakładów – łączeń warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojna od zewnętrznej strony powinna zostać pokryta podkładem tynkarskim. Istotne jest również jej wygładzenie, ponieważ pozostawione na warstwie zbrojonej nierówności uwidocznią się na elewacji budynku.

Odbiór elewacji

Najpopularniejszym materiałem na elewację jest tynk cienkowarstwowy. Należy pamiętać, że pewne nierówności na powierzchni tynku są dopuszczalne, a uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni jest praktycznie niemożliwe. W granicach normy mieści się nie większe niż 3 mm odchylenie powierzchni od płaszczyzny, a liczba takich odchyleń na długości dwumetrowej łaty kontrolnej nie może przekraczać 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót dopuszczają także odchylenie powierzchni tynku od pionu nieprzekraczające 10 mm na wysokości kondygnacji oraz odchylenie nieprzekraczające 30 mm na wysokości całego budynku. Inwestor powinien przyjrzeć się, czy tynk nie jest popękany, nie posiada rys, wklęsłości, uwypukleń. Kolor oraz faktura elewacji powinny być jednolite na całej powierzchni ściany.

Umowa o roboty i protokół odbioru robót dociepleniowych

Przed rozpoczęciem prac niezbędnym krokiem jest podpisanie z ekipą budowlaną umowy, w której zostanie zawarta kwestia odbioru robót termoizolacyjnych. Warto uwzględnić zapis o konsekwencjach za ewentualne wady, uchybienia wynikające z winy wykonawców. Ułatwi to rozwiązanie potencjalnego sporu, jaki może zaistnieć między inwestorem a firmą budowlaną. Standard wykonanych prac powinien odpowiadać warunkom technicznym i projektowi budynku, dlatego przeprowadzając odbiór, inwestor powinien sięgnąć do dokumentacji projektowej. Odbiory robót rozsądnie jest kończyć spisaniem protokołu potwierdzającego stan wykonania, który zabezpieczy interesy obu stron.