Usterki przy odbiorze mieszkania

Co to jest odbiór techniczny mieszkania?

Najprościej rzecz ujmując, jest to sprawdzenie stanu technicznego mieszkania. Zwykle przeprowadza się go po uzyskaniu przez dewelopera odpowiedniego zezwolenia na użytkowanie nieruchomości i przed podpisaniem między deweloperem a nabywcą umowy przeniesienia własności. Zasady przeprowadzania odbioru technicznego i prawa nabywcy zostały uregulowane w ustawie deweloperskiej. Podczas odbioru zadaniem nabywcy jest szczegółowe sprawdzenie, czy mieszkanie spełnia ustalone standardy wykończenia, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem budowlanym i przedstawionymi wcześniej rzutami. W przypadku wykrycia usterek należy je zgłosić deweloperowi i wezwać go do ich usunięcia. Najlepiej wskazać każdy wykryty mankament.  Procedurę odbioru technicznego kończy spisanie protokołu, w którym znajdują się informacje na temat wszelkich znalezionych wad i niedoróbek. W ciągu 14 dni od spisania dokumentu deweloper musi odnieść się do zastrzeżeń nabywcy, a jeśli zgadza się na likwidację usterek (jest to najczęstsza sytuacja), usunąć je w terminie 30 dni. W przypadku przesunięcia tego terminu zobowiązany jest podać przyczynę opóźnienia oraz nowy termin. Do odbioru technicznego wymagana jest obecność przedstawiciela dewelopera i nabywcy. Nabywca ma jednak prawo skorzystania z pomocy profesjonalisty, który będzie jako doradca uczestniczył w odbiorze.

Czy deweloper ma prawo odmówić uwzględnienia usterek w protokole?

Kupujący ma prawo wyrażania dowolnych zastrzeżeń odnośnie stanu technicznego nieruchomości. Nie ma możliwości, aby przedstawiciel dewelopera podczas odbioru odmówił wpisania zgłaszanych usterek do protokołu. Ponadto deweloper ma obowiązek określić terminy wykonania napraw. W przypadku odmowy usunięcia usterek (dość rzadkim w praktyce) deweloper musi uzasadnić swoją decyzję. W razie wykrycia istotnej wady, która utrudniałaby lub uniemożliwiała użytkowanie lokalu, należy wstrzymać się z podpisaniem protokołu do momentu naprawienia wskazanych niedociągnięć.  Nabywca ma również możliwość rezygnacji z żądania likwidacji niektórych usterek, otrzymując w zamian adekwatną obniżkę ceny mieszkania, a niedoróbkami zająć się samodzielnie.  Należy również mieć na uwadze, że pewne odchylenia od normy są dopuszczalne i nie zawsze będą one wynikać z błędów.

Likwidacja usterek a wydanie lokalu

Jeśli ilość wykrytych usterek jest znacząca lub wymagają one wykonania prac o dużym zakresie, deweloper może wstrzymać wydanie mieszkania. Są to sytuacje, gdy błędy popełnione przez budowlańców są dość poważne. Często występującą wadą jest brak pionów. Jeśli ściana działowa posiada znaczne odchylenie na deweloperze spoczywa obowiązek wyburzenia jej i ponownego postawienia. Przy tego typu pracach wydanie kluczy do mieszkania zostanie wstrzymane. W przypadku znacznej większości usterek kupujący otrzymuje jednak klucze do mieszkania, a fachowcy zostawiają sobie jeden w celu realizacji prac naprawczych (co powinno zostać odnotowane w protokole). Po ich wykonaniu klucz oddawany jest właścicielowi.

Odmowa odbioru kluczy z powodu usterek

Odmowa odbioru lokalu jest możliwa tylko w przypadkach wystąpienia poważnych, nieusuwalnych wad, niedopełnienia zobowiązań przez dewelopera i niezgodności wykonania z umową. Prawo do odmowy odbioru kluczy dotyczy m.in. sytuacji gdy mieszkanie posiada niezgodny z ustaleniami układ pomieszczeń bądź metraż, nie doprowadzono do lokalu niezbędnych do zamieszkania mediów (woda, prąd, gaz), użyto niewłaściwych materiałów budowlanych, występuje przeciek z dachu czy duże zawilgocenie ścian, posadzek.  Drobne mankamenty typu zarysowania na elementach nie są wadą uprawniającą do rezygnacji z zakupu nieruchomości.

Skontaktuj się z Nami. Chętnie pomożemy przy odbiorze mieszkania w Łodzi i okolicach.