Kierownik budowy Łódź Pabianice

Jako kierownik budowy koordynuję kompleksowo cały proces realizacji inwestycji. Nadzoruje prace w oparciu o założone budżety i harmonogramy, weryfikuję zastosowane materiały oraz wykonane prace pod względem technologicznym i jakościowym. Zajmuję się odbiorem końcowym i kontroluję usuwanie ewentualnych wad. Będę na bieżąco monitorować sytuację na budowie, prowadzić dzienniki budowy i udzielać inwestorom wszelkich istotnych informacji. Przygotowuję odbiór częściowy i końcowy umowy. Pomagam w załatwieniu formalności i dobieram najlepsze rozwiązania techniczne, logistyczne i ekonomiczne.

Kierownik budowy

Zakres obowiązków kierownika budowy

Podstawowe obowiązki kierownika budowy określa Prawo Budowlane, obejmując zadania związane z bezpieczeństwem, organizacją i nadzorem nad budową zgodną z projektem.

Przed objęciem funkcji, kierownik musi przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z przepisami. Następnie składa oświadczenie o przyjęciu obowiązków do nadzoru budowlanego, załączając kopię uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów. Od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za budowę i zabezpieczenie terenu.

Kierownik budowy realizuje prace zgodnie z projektem, a wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez projektanta. Jest odpowiedzialny za stosowanie odpowiednich materiałów, prowadzenie dokumentacji budowy i odnotowywanie ważnych zdarzeń.

Kierownik zgłasza inwestorowi zakończenie poszczególnych etapów prac i organizuje testy instalacji. Po zakończeniu budowy, zgłasza gotowość obiektu do odbioru, uczestniczy w odbiorze i usuwa ewentualne wady. Przekazuje inwestorowi oświadczenie o zgodności budynku z projektem i porządkuje teren budowy.

drapacz chmur

Kierownik budowy – wymagania i uprawnienia

Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane dla wszystkich obiektów budowlanych, na które wydano pozwolenie na budowę, a także dla niektórych budów zgłaszanych. W przypadku robót budowlanych wymagających specjalistycznej wiedzy, Prawo Budowlane wymaga zaangażowania kierownika robót danej specjalności. Obowiązek zatrudnienia kierownika budowy i robót spoczywa na inwestorze. Organ nadzoru budowlanego może zwolnić inwestora z obowiązku ustanowienia kierownika budowy, jeśli prace są proste lub istnieją inne uzasadnione powody. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny. Przejęcie obowiązków kierownika budowy następuje poprzez złożenie oświadczenia, dołączonego do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, wraz z zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W razie zmiany kierownika w trakcie budowy, do dokumentacji budowy dołącza się nowe oświadczenie, a w dzienniku budowy dokonuje się wpisu potwierdzającego ten fakt i stopień zaawansowania prac, który musi być podpisany przez obu kierowników. Kierownik budowy musi posiadać wykształcenie techniczne (ukończone studia wyższe w zakresie budownictwa), odbyć praktykę zawodową na budowie po ukończeniu studiów oraz uzyskać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności przyznawane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa.

Przebieg prowadzenia budowy przez kierownika w Łodzi i Pabianicach

Obowiązki kierownika na początku inwestycji

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik budowy ma kilka kluczowych zadań do wykonania. Po pierwsze, musi złożyć oświadczenie do wydziału nadzoru budowlanego o przyjęciu obowiązków kierowania daną inwestycją. Następnie, konieczne jest protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy oraz sprzętu, co powinno być udokumentowane na piśmie. Kolejnym krokiem jest odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w tym urządzeń technicznych, istniejących obiektów, stałych punktów osnowy geodezyjnej oraz elementów środowiska naturalnego. Ważnym elementem jest także ogrodzenie placu budowy i umieszczenie tablicy informacyjnej inwestycji w widocznym miejscu. Kierownik budowy sporządza również plan bezpieczeństwa inwestycji, który musi być przez niego podpisany, oraz zapewnia wytyczenie budynku przez geodetę.

Obowiązki kierownika w trakcie budowy domu

W trakcie trwania budowy kierownik budowy ma za zadanie nadzorować wszystkie prace, dbając o ich zgodność z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzenie dokładnej dokumentacji wszystkich robót, w tym dziennika budowy, protokołów częściowych i końcowych oraz dokumentacji powykonawczej, jest również jego obowiązkiem. W przypadku zagrożenia dla zdrowia, życia lub prawidłowego przebiegu inwestycji, kierownik ma prawo wstrzymać roboty i musi powiadomić o tym inwestora. Powinien także przestrzegać zaleceń inspektora nadzoru budowlanego, jeśli ten jest zatrudniony przez inwestora, oraz zgłaszać ukończone prace do odbioru. W trakcie budowy kierownik budowy może proponować zmiany dotyczące projektu obiektu lub organizacji robót budowlanych, jeśli uzna je za konieczne ze względów bezpieczeństwa lub korzystne dla budowy.

Obowiązki kierownika budowy po zakończeniu prac

Po zakończeniu prac budowlanych, kierownik budowy nadal ma kilka istotnych obowiązków. Przede wszystkim, musi zgłosić inwestorowi budynek do odbioru i przekazać pisemne oświadczenie o zgodności wykonania obiektu z prawem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi istotnymi przepisami. Dodatkowo, kierownik budowy składa inwestorowi pisemne oświadczenie o uporządkowaniu placu budowy oraz, w razie potrzeby, najbliższego sąsiedztwa, na przykład ulicy. Kierownik uczestniczy także w odbiorze budynku oraz gwarantuje usunięcie ewentualnych usterek, które mogą zostać wykryte podczas odbioru.

Cena prowadzenia budowy w Łodzi i Pabianicach:

Kierownik budowy (dom jednorodzinny)

Stawka

Prowadzenie budowy - 10 wizyt na budowie - odbiór kluczowych elementów budynku

5000 zł

Dodatkowy przyjazd na budowę po wykorzystaniu standardowego pakietu wizyt

400 zł

Przygotowanie dokumentów odbiorowych, przeglądy instalacji elektrycznej, kominiarskie i sanitarne

od 800 zł

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

od 400 zł