odbiór domu

Polskie Prawo Budowlane reguluje wiele kwestii związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót budowlanych. Nakłada na inwestorów i inne podmioty uczestniczące w procesie budowlanym szczególne obowiązki, których spełnienie uzależnione jest od ważnego odbioru budynku przez nadzór budowlany.

Podczas budowy właściciel jest prawnie i finansowo odpowiedzialny za większość prac budowlanych, w tym zajmuje się również wszelkimi sprawami urzędowymi. Inwestor ma prawny obowiązek zapewnienia kierownika budowy. Kierownik to osoba, która przejmuje część obowiązków związanych z budową  Osoba ta posiada pełne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-konstrukcyjne oraz przygotowanie zawodowe do nadzorowania robót budowlanych.  Podstawowym dokumentem, informującym o postępie budowy, od którego zależy dopuszczenie do użytkowania budynku jednorodzinnego, jest dziennik budowy. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkiem każdego kierownika. Dziennik robót musi zawierać informacje o odbiorze częściowym robót budowlanych inwestycji, protokoły odbioru i sprawdzenia przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, w tym: instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych czy szczelności instalacji wodnej oraz gazowej. W dzienniku budowy zapisywane są postępy prac budowlanych.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

  • wizyty na budowie, kontrole robót, kontrola technologii wykonania
  • szczegółowa weryfikacja projektu budowlanego pod kątem zgodności z warunkami technicznymi oraz aktualnymi technologiami
  • odbiory elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
  • prowadzenie dokumentacji budowy
  • doradztwo techniczne
  • badania termowizyjne i wilgotnościowe po zakończeniu prac izolacyjnych
  • badania kontrolne systemów kanalizacyjnych i przewodów kominowych
  • dbanie o poprawność wykonania instalacji

    Profesjonalna opieka i zaangażowanie budowa wymaga czasu i poświęcenia.  Szczegółowy odbiór wszystkich etapów i elementów powinien być znakiem rozpoznawczym dobrego kierownika budowy.  Często jego praca jest bardzo przydatna dla inwestorów, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu z zakresu budownictwa, norm i przepisów, nie dysponują sprzętem i odpowiednimi narzędziami technicznymi.  To także człowiek, który za stałe wynagrodzenie inwestora staje się odpowiedzialny za postęp prac budowlanych, w tym za wszelkie nieprawidłowości.