świadectwo

Które osoby nie są zobowiązane do posiadania świadectwa energetycznego?

Większość z nas nie jest zobowiązana do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, który określa zużycie energii w naszym mieszkaniu. W przypadku korzystania z mieszkania na własne cele, nie ma żadnych przepisów, które nakładałyby na nas obowiązek posiadania takiego dokumentu.

Jednakże, świadectwo energetyczne jest wymagane przy każdej transakcji dotyczącej nieruchomości, takiej jak umowa najmu lub sprzedaży. W takim przypadku jest to obowiązkowe, i konieczne jest zamówienie takiego dokumentu.

W Polsce, prawo nie działa wstecz, a zatem wymaganie świadectw energetycznych dotyczy tylko umów zawartych po 28 kwietnia 2023 roku. Jeśli umowa najmu została zawarta przed tą datą, na przykład w 2022 roku na okres 10 lat, nie ma obowiązku posiadania świadectwa energetycznego aż do zakończenia umowy.

Kto musi mieć aktualne świadectwo energetyczne?

Art. 3. Ustawy:  Dz.U.2021.0.497 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków – Określa kto ma obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Są to: Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmowanego.

Oprócz powyższych przykładów, konieczne jest uzyskanie świadectwa energetycznego, gdy korzystamy z dofinansowań unijnych na termomodernizację lub wymianę kotłów grzewczych. W niektórych programach dopłat, świadectwo energetyczne może nie wystarczyć, a konieczny będzie dodatkowo audyt energetyczny.

Odstępstwo od obowiązku posiadania świadectwa energetycznego zgodnie z ustawą maja budynki:

 • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 • rok).

Jakie informacje należy posiadać aby wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Dokumentem świadczącym o parametrach technicznych naszego mieszkania jest świadectwo energetyczne. Wymagane jest, aby zawierało ono aktualne zdjęcie budynku oraz szczegółowe dane techniczne dotyczące jego konstrukcji oraz ilości energii potrzebnej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Osoba wystawiająca certyfikat  jest odpowiedzialna za część obliczeniową dokumentu, ale do jego sporządzenia potrzebne są również informacje przekazane przez firmę wykonawczą w formie wypełnionej ankiety.

Świadectwo energetyczne budynku, otrzymane od administracji, dotyczy całego bloku i stanowi podstawę do sporządzenia świadectwa dla naszego lokalu. Jednakże, nie możemy uznać, że dokument dla całego bloku jest wystarczający, ponieważ nie spełnia on wymagań Ustawy i nie może być załącznikiem w przypadku umowy najmu lub sprzedaży.

Elektroniczne czy papierowe świadectwo energetyczne?

Obecnie mamy dwie możliwości przekazania świadectwa energetycznego:

 • elektronicznie– pliku PDF (skanu, pliku uwierzytelnionego podpisem zaufanym)
 • w wersji papierowej podpisanej przez certyfikatora

Mamy więc możliwość sporządzenia dokumentu „zdalnie” bez konieczności wychodzenia z domu, jeśli posiadamy wszystkie niezbędne informacje o obiekcie.

Świadectwo energetyczne załączane do aktu notarialnego.

Zmiany wprowadzone w nowelizacji przepisów nie wprowadziły znaczących modyfikacji w katalogu przypadków, w których występuje obowiązek przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy, właściciele lub zarządcy budynków, a także osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, są zobligowani do przekazywania nabywcom lub najemcom odpowiedniego dokumentu:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

Wynika z tego że przy wynajmie lokalu możliwe jest przekazanie kopii wersji papierowej lub wydruku świadectwa otrzymanego w formie elektronicznej. Jednakże przy podpisywaniu aktu notarialnego konieczne jest dołączenie oryginału świadectwa opatrzonego podpisem osoby uprawnionej do jego sporządzenia. W związku z tym, zamawiając świadectwo, trzeba uwzględnić dodatkowy koszt wydruku oraz wysyłki świadectwa.

Zamówienie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Firma Kedar wykonuje świadectwa energetyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju i Technologi, wszystkie wykonane przez nas świadectwa dodawane są do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej? Skontaktuj się z Nami.