audytor

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej leży w zakresie audytorów energetycznych. W 2023 roku wraz z nowelizacją Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która rozszerzyła krąg osób zobowiązanych do posiadania świadectwa, zwiększyło się zapotrzebowanie na certyfikaty, a w związku z tym i na usługi audytorów. Zapewne nie brak osób zainteresowanych pracą audytora, które zastanawiają się: jakie uprawnienia trzeba posiadać, aby wykonywać ten zawód?

Ukończenie studiów wyższych kierunkowych   

Audytor energetyczny musi obecnie ukończyć studia wyższe, w ramach których uzyska jeden z wymienionych tytułów: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera.
 

Możliwe jest również ukończenie dowolnych studiów wyższych i uzupełnienie swojego wykształcenia o studia podyplomowe, których program obejmuje zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków, przeprowadzania audytów energetycznych, budownictwa energooszczędnego oraz odnawialnych źródeł energii. W przypadku braku odpowiedniego tytułu w jednym z wymienionych kierunków audytor musi posiadać uprawnienia budowlane.

Niekaralność

Osoba planująca pracę w charakterze audytora energetycznego nie może być nigdy w przeszłości skazywana prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa. Są to przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i skarbowe.
 

Ponadto konieczna jest pełna zdolność do czynności prawnych, czyli m. in. posiadanie ukończonych 18 lat.

Wpis do centralnego rejestru energetycznego

Przed rozpoczęciem sporządzania świadectw, konieczne jest załatwienie formalności związanych z wpisem do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Organem przyjmującym wniosek o wpis jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Można go wysłać w popularnej formie elektronicznej, logując się na swój profil w e-PUAP, lub tradycyjnym listem poleconym. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty (dyplom ukończenia studiów, dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych, oświadczenie o niekaralności). Po pomyślnym załatwieniu sprawy nazwisko osoby wnioskującej pojawia się na liście audytorów w rejestrze charakterystyki energetycznej, a na podany adres e-mail ministerstwo wysyła wiadomość z danymi do  logowania się w rejestrze.

Kursy na audytora energetycznego jako rozwiązanie fakultatywne

Przed nowelizacją przepisów audytorem energetycznym można było zostać, odbywając kurs, obejmujący zagadnienia teoretyczne i praktyczne, zakończony zdaniem egzaminu państwowego.  Aktualnie konieczne jest spełnienie innych warunków – sam kurs nie daje stosownych uprawnień do wykonywania zawodu. Mimo to na rynku można znaleźć firmy organizujące odpłatne szkolenia dla osób, które nie są do końca pewne swoich kompetencji i potrzebują dodatkowo nabyć praktyczną wiedzę w zakresie pracy audytora energetycznego.